Coupon Code: 13224 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Meilu Legend Hotel Hangzhou profile

2019/2/16 20:56:10
Meilu Legend Hotel Hangzhou, home of the West Lake Mansion is a unique premier, urban lifestyle boutique Hotel in Hangzhou, situated in the Zhijiang National Tourist Resorts near Meijiawu Tea Plantation.
Author:管理员

Country Garden Silver Beach Hotel traffic info

Business zone:huidong
Area:huidongxian
Address:Guangdong · Huizhou · huidongxian - Yapojiao Coastal Tourism Area , Nianshan Town, Huidong County, Huizhou, China