Coupon Code: 13224 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Nanhua International Hotel profile

2019/2/16 20:56:11
Dongguan nan hua hotel is located at wanjiang district, nearing guangzhou and shenzhen airport with convenient transportation.

The hotel is a 5-star standard deluxe hotel with different style international halls.Opened in 2013, the hotel has 263 rooms and sets.
Author:管理员

Country Garden Silver Beach Hotel traffic info

Business zone:huidong
Area:huidongxian
Address:Guangdong · Huizhou · huidongxian - Yapojiao Coastal Tourism Area , Nianshan Town, Huidong County, Huizhou, China