Coupon Code: 13224 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Guangzhou Southern Airlines Pearl Hotel profile

2019/2/16 20:56:16
The Southern Airlines Pearl Hotel is a modern business hotel located inside Baiyun International Airport. A subway station is a few steps away.
Author:管理员

Country Garden Silver Beach Hotel traffic info

Business zone:huidong
Area:huidongxian
Address:Guangdong · Huizhou · huidongxian - Yapojiao Coastal Tourism Area , Nianshan Town, Huidong County, Huizhou, China